Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2018. 05. 25.-től

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Konfekcionáló Gép Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés:Konfekcionáló Gép Kft.
Székhely: 6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Képviselő elérhetősége: 6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Telefon:+36-30/995-60-75
Adószám: 23736852-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-123730
Honlap: http://www.imb-vadkert.hu/
E-mail és Ügyfélszolgálat: imbkft [kukac] imbvadkert [pont] eu ; imbkft [kukac] imb-vadkert [pont] hu
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye:
• AionNET Kft.
• Székhelye: 1113 Budapest, Nővér u. 6.
• Tel.: +36-20/263-35-05
• e-mail: hello [kukac] aionhill [pont] hu vagy info [kukac] aion [pont] hu
• Adószám: 13291697-2-41
• Cégjegyzékszáma: 01-09-737520
 Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: imbkft [kukac] imb-vadkert [pont] hu

2. Bevezetés

1. Az Konfekcionáló Gép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:Konfekcionáló Gép Kft., szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél a http://www.imb-vadkert.hu/ látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.
2. Az Konfekcionáló Gép Kft. elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az Konfekcionáló Gép Kft. a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Az Konfekcionáló Gép Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. Az Konfekcionáló Gép Kft. az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.
3. Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
4. Az Konfekcionáló Gép Kft. egyúttal kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.
5. AzKonfekcionáló Gép Kft. a tevékenységét a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.
6. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.
7. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.
8. Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.
9. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
10. A Konfekcionáló Gép Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.imb-vadkert.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.imb-vadkert.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
11. Az Konfekcionáló Gép Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
1. A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
a. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
b. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
c. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
d. 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
e. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
f. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
g. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
h. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
2. Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
3. Az Konfekcionáló Gép Kft.. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.imb-vadkert.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.imb-vadkert.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
4. Az Konfekcionáló Gép Kft.. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
4. személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
6. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
7. adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
8. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
11. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
12. álnevesítés:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
13. anonimizálás:olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;
14. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. cookie (sütik):a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
16. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
17. direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység:azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;
18. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
19. érintett/vásárló/fogyasztó:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
20. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
21. harmadik személy:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
22. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
23. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
24. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
25. IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
26. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
27. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH , akinek ajogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);
28. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
29. profilalkotás:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
30. személyesadat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
31. természetes személyazonosító adatok:az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;
32. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
33. tilalmi lista:azonérintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;
34. üzletszerzési lista:A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
35. vállalkozás:gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

4. Az adatkezelés szabályai

1. Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
2. A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően. Az IMB-Vadkert Kft. ezért a személyes adatkezelései tekintetében csak a jogszerűen alátámasztott, egyértelműen megfogalmazott célok teljesítéséhez kéri az érintettek személyes adatait, és jelen tájékoztatóval is törekszik arra, hogy világosan tájékoztassa a felhasználóit. (Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve)
3. A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adtakezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges. A megadandó személyes adatok csak az ott megfogalmazott célok, – a részvétel és költségtérítés- érdekében történnek felhasználásra. (Célhoz kötött adatkezelés elve)
4. A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz az IMB-Vadkert Kft. annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges. Az IMB-Vadkert Kft. igyekszik a valóban a cél eléréséhez szükséges személyes adatok bekérésére, és ezeket a beépített adatvédelem elvének megfelelően évente felülvizsgál. (Adattakarékosság)
5. A Konfekcionáló Gép Kft. a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. A Konfekcionáló Gép kft. minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését, ezt egyébként az általános szerződési feltételekbe is beépítette. ( Pontos adatkezelés elve)
6. A Konfekcionáló Gép Kft. az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a tevékenységének gyakorlását valamint a jogszabályoknak megfelelést is. Az Konfekcionáló Gép Kft. a személyes adatok megőrzése során kiemelt figyelmet fordít a megőrzési idők megfelelő megállapítására, és szükség esetén azok felülvizsgálatára, és törekszik a cél nélküli adatok törléséről.(Korlátozott adatkezelés elve)
7. A személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. A Konfekcionáló Gép Kft. Informatikai részlege folyamatosan figyelemmel kíséri az adatbiztonsági megfelelést, folyamatos monitoring rendszerrel. (Integritás és bizalmas adatkezelés elve)
8. A Konfekcionáló Gép Kft. pedig törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, időszakos munkavállalói oktatások megvalósításával)
9. Kötelező adatkezelés esetén (például pénzmosás megelőzése érdekében történő azonosítás) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
 

5. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

1. Amikor látogatóink a www.imb-vadkert.huoldalain tartózkodnak, használhatják az oldalt úgy is, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.
2. Vannak azonban olyan esetek, amikor a www.imb-vadkert.huáltal kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve elküldése.
3. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.
4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
5. Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.
6. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.
7. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
8. Az Konfekcionáló Gép Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az Konfekcionáló Gép Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki.
9. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
10. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Konfekcionáló Gép Kft.- törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
11. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
12. Amint a személyes adatok a Konfekcionáló Gép Kft. informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a Konfekcionáló Gép Kft. Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért a Konfekcionáló Gép t Kft. minden dolgozója, munkatársa felelős.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
13. Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat Adatvédelmi kapcsolattartójának az alábbi címen:
Adatvédelem: imbkft [kukac] imbvadkert [pont] eu ; imbkft [kukac] imb-vadkert [pont] hu

6. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Konfekcionáló Gép Kft. szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos tevékenységének adatkezelései alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Konfekcionáló Gép Kft. olyan harmadik személyek adatait is kezeli, akiknek közvetlen hozzájárulása csak a Konfekcionáló Gép Kft. ügyfelei részére állnak rendelkezésre (pl. haláleseti kedvezményezett, hozzátartozók, stb.), így ez esetben az adatközlő kötelessége és felelőssége az ilyen harmadik félnek minősülő érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásának beszerzése.

1. Vásárlói adatbázis

Adatkezelés megnevezése
Vásárlói adatbázis
Cél
A www.imb-vadkert.hu webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Jogalap
Az érintett önkéntes hozzájárulása,( GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja);
az Eker. tv. 13/A. §-a;
a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,1995.:CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés.
Érintettek köre
Webáruházi vásárlók
Adatok leírása
Vevő e-mail cím, jelszó, számlázási cím, szállítási cím, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára,
Adatok forrása
Vásárló, érintett
Az adatok kezelésének időtartama
A vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal kapcsolatosan 5 év, és számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja
Adattovábbítás:
• A termék kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi
• A továbbított adatok: szállítási cím, telefonszám, név.
Az adattovábbítás jogalapja:A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja
Az adatkezelő neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Az adatfeldolgozó neve és címe
Szám-Art Kft.
1165 Budapest, Kalitka utca 2.
Tel.: +36-1/403-5682; +36-1/403-5535
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Könyvelés
A tényleges adatkezelés helye
A weboldal
Az adatfeldolgozó neve és címe
AionNET Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Nővér u. 6.
Tel.: +36-20/263-35-05
e-mail: hello [kukac] aionhill [pont] hu ; info [kukac] aion [pont] hu
Adószám: 13291697-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-737520
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege
Informatikai rendszerrel
Az adatfeldolgozó neve és címe
SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege
Informatikai rendszerrel (MailMaster / SalesAutopilot)
2. Panaszkezelés
Adatkezelés megnevezése
Panaszkezelés
Cél
A Konfekcionáló Gép Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Jogalap
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése
Érintettek köre
Érintett vásárló
Adatok leírása
A vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítás, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének és a javított/cserélt gép átvételének dátuma.
Adatok forrása
Vásárló
Az adatok kezelésének ideje:
A felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,
az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.
Az adatkezelő neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Az adatfeldolgozó neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
A tényleges adatkezelés helye
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
A tényleges adatfeldolgozás helye
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege
Informatikai rendszerrel
3. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Adatkezelés megnevezése
Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Cél
Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a Konfekcionáló Gép Kft. rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő
szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás.
Jogalap
Érintett önkéntes hozzájárulása – webes környezetben tett jelölése írásos hozzájárulása
Érintettek köre
Vásárlók
Adatok leírása
Cég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, megkereshetőség módja
Adatok forrása
Érintett nyilatkozata
Az adatok kezelésének ideje:
Visszavonásig
Az adatkezelő neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Az adatfeldolgozó neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
A tényleges adatkezelés helye
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege
Informatikai rendszerrel és manuálisan
4. Hírlevél adatbázis építése
Adatkezelés megnevezése
Hírlevél adatbázisok építése
Cél
A hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése
Jogalap
A GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése
Érintettek köre
Hírlevélre feliratkozók
Adatok leírása
Név, telefonszám, e-mail cím, hírlevél engedélyezése,
Adatok forrása
Érintett vásárló
Az adatok kezelésének ideje:
Hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig.
Az adatkezelő neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Az adatfeldolgozó neve és címe
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
A tényleges adatkezelés helye
Konfekcionáló Gép Kft.
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Tárhelyszolgáltató, webáruház fejlesztés, karbantartás
Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege
Informatikai rendszerrel (MailMaster / SalesAutopilot )
Adatbázisok összekapcsolása:
A hírlvél profil adatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai

7. Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek felé

Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel is.
Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen.
Az Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:
• Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozókkal;
• Bűnüldöző szervekkel, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú együttműködésre
• A megbízóval, akinek adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján küldjük meg az állást hirdetőnek.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tények

1. Adatbiztonság
Az adatok megismerésére a Konfekcionáló Gép  Kft. és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A Konfekcionáló Gép Kft. megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
2. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?
Ahogy a harmadik felekkel kapcsolatos adatvédelmi elveknél már említettük, személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.
A szolgáltatásain teljesítéséhez azonban számunkra naprakész adatokkal kell rendelkeznünk, így a fentiekben jelölt megőrzési idő lejárta után a tárolt adatokat tisztítjuk, naprakésszé tesszük, az inaktív adatokat töröljük. Az adatok törlését az üzemeltető végzi, és erről az elszámoltathatóság jegyében jegyzőkönyvet állít ki.A törlési jegyzőkönyveket 10 évig őrizzük.
3. Az Ön jogai:
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
1. A hozzájárulás visszavonásához való jog:Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
▪ mi az adatkezelés célja,
▪ milyen személyes adatok érintettek,
▪ kik a továbbított adatok címzettjei,
▪ mennyi a tárolási időtartam,
▪ kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
▪ felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat,
▪ ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
4. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Konfekcionáló Gép Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
5. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
▪ A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
▪ Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
▪ Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
▪ ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
▪ aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.
A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.
A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a Konfekcionáló Gép Kft. előzetesen tájékoztatja majd.

9. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

1. Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon a imbkft [kukac] imbvadkert [pont] eu vagy imbkft [kukac] imb-vadkert [pont] hu e-mail címek valamelyikére.
2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] naih [pont] hu
Honlap: http://www.naih.hu
3. Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
4. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért,és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Soltvadkert, 2018. május 25.
Konfekcionáló Gép Kft.
www.imb-vadkert.hu

1. számú melléklet

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• 2003. évi C. törvény (Ekht.) – az elektronikus hírközlésről;
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

1. Tájékoztató adatok
www.imb-vadkert.hu domain tulajdonosa: Konfekcionáló Gép
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Cégjegyzékszáma: 03-09-123730
Adószáma: 23736852-2-03
Pénzforgalmi száma: 10102543-34737312-00000002
2. Üzletek adatai
IMB-Vadkert telephely
Cím: 6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
Tel.: +36-30/995-60-75
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 8:00 – 16:00 óráig
A  www.imb-vadkert.hu domain üzemeltetője: AionNET Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Nővér u. 6.
Tel.: +36-20/263-35-05
Adószám: 13291697-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-737520
Közösségi adószám: HU3291697
Pénzforgalmi szám: 10100716-50490900-01000004
Képviselő: Ágó Zoltán
3. Vevőszolgálat
A Konfekcionáló Gép Kft. a vevői igények kielégítésére vevőszolgálatot működtet, melyet a vevők a következők szerint érhetnek el:
Személyesen:
Cím: 6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky. u. 41
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 8:00-16:00 óráig
Munkatársak: Ivanics László
Postai úton:
Postacím: 6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41
Telefonon: (hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig, ) a +36-30/995-60-75 mobilszámon.
 Elektronikus úton, e-mail: imbkft@imb-vadkert.hu
A Vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:
Regisztrációk kezelése,
A megrendelések feldolgozása (hétfőtől-péntekig)
A szállítás ( hétfőtől-péntekig)
Információk szolgáltatása,
A vevői észrevételek kezelése,
Reklamációk kezelése,
Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése,
Hírlevél küldése.
www.imb-vadkert.huoldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.
4. Regisztráció
www.imb-vadkert.hu webáruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak.
A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A Konfekcionáló Gép Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Konfekcionáló Gép t Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti.
A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött emailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.
A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.
5. A termékekről
A Konfekcionáló Gép Kft.  új, újszerű, és használt termékeket is értékesít.
A Konfekcionáló Gép Kft. az általa a gyártásban felhasznált saját, és partnerei által gyártott termékeket értékesíti:
Ipari gyártóberendezések
Fólia konfekcionáló,
Fólia extruder,
Nyomdagép,
Áttekercselő,
Feltekercselő,
Regranuláló,
Aglomeráló,
Felszívók,
Ipari kisgépek.
Gépépítő elemek:
Lengőtár
Szélkövető
Stancoló, kivágó
Hegesztőfejek, készülékek
Cséveváltók
Antisztatizálók
Szikraszámlálók
stb.
Tartozékok
Alkatrészek
Kiegészítők
A kínált termékekről megjelenő képek általában a tényleges gépeket ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van a képen, a “SZIMBOLIKUS FOTÓ” felirat jelenik meg.
A termékleírás általában tartalmazza:
a termékkategóriát, a típus pontos megnevezését, a cikkszámot, a méreteket mm-ben,
a fogyasztási ,energiaszükségleti adatokat,
a műszaki adatokat
 a vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t is,
a használati útmutatót, letölthető formában is.
CAD rajzot a további felhasználási, tervezési feladatokhoz
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a Konfekcionáló Gép Kft. továbbítja a gyártó felé. A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változás joga fenntartva.
Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a műszaki adatok és képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk.
6. Garancia, szerviz
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
A jótállási igény a kifizetést igazoló bizonylattal érvényesíthető.
A jótállás időtartama a fogyasztó részére történő átadás, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított egy év. Beépíthető termékekre a jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz elvégezte, és a jótállási jegyen ezt igazolta. Az üzembe helyezés előfeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, és sűrített levegő bekötési lehetőség rendelkezésre álljon.
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a címlistában feltüntetett szervizek szakemberein kívül más már javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.
Kiterjesztett garancia
A Konfekcionáló Gép Kft az általa forgalmazott termékek nagy részéhez kiterjesztett garancia biztosítást kínál, melynek egyszeri díja terméktől, és a kiterjesztett garancia idejétől függően változik, és minden terméknél fel van tüntetve.
A kiterjesztett garancia biztosítás az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Telefonos segítségnyújtás
Javítási vagy cserealkatrész szolgáltatás
.
7. Megrendelés
A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti kosár gombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár tartalma sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.
Ezt követően a megrendelés elküldése melletti “mehet”- ikonra kattintva lehet eljutni a Megrendelés oldalra, ahol megadható, módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, kért szállítási időpont, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően már csak a megrendelés elküldését kell jóváhagyni.
Ezt követően egy felugró oldal jelenik meg, amin a megrendeléssel kapcsolatos fontos tudnivalók szerepelnek, csak abban az esetben lehet a megrendelést cégünknek elküldeni, ha a feltételeket elolvasás után a vevő elfogadta és jóváhagyta. A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz. A visszaigazolásban feltüntetett “várható szállítási határidő” tájékoztató jellegű. A szállítás időpontjára vonatkozóan munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A megrendelést a Konfekcionáló Gép Kft. vevőszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot, határidőt is.
A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított 1 napon belül sor kerül.
8. A vásárlástól való elállás joga
A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailben, telefonon, írásban, vagy személyesen is.
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.
A vevő az elállási jogát az áru kicsomagolása és üzembehelyezése előtt jogosult gyakorolni!
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Konfekcionáló Gép Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
A Konfekcionáló Gép Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.
9. Szállítás
A szállítás hétfőtől-péntekig kérhető. A megrendelt termékek kiszállítását alvállalkozókon keresztül vállalja a Konfekcionáló Gép Kft. Házhoz szállítás legkorábban a megrendelés feldolgozását követő munkanapra kérhető!
A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet házhozszállítás GLS csomagküldő szolgáltatása segítségével, valamint személyes átvétel a vevőszolgálattal történt előzetes egyeztetés után telephelyünkön:
6230 Soltvadkert Bajcsy-Zsilinszky u. 41.
A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán.
A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.
Módosításra legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon, a szállítást legalább 24 órával megelőzően van lehetőség.
A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyezetett időpontban, a vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé. Az áru átvétele után az esetleges szépséghibákért és tartozékhiányért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli,
A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.
10. Számlázás, fizetési módok
A számlát minden esetben a Konfekcionáló Gép Kft. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. Amennyiben a számlát a megrendelő cégnévre kéri kiállítani, kérjük az adószámot is megadni. A szállítási címet – amennyiben a megrendelő házhozszállítást kér – minden esetben feltüntetjük a számlán!
A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
A kiszállítást megelőzően, banki átutalással a 10102543-34734312-00000002 bankszámlára, számla illetve pro-forma számla alapján
Kiszállításkor, az áru átvételekor, készpénzben a szállítónál
A kiszállítást megelőzően, személyesen, készpénzben az üzletünkben
Üzleteinkben bankkártyás fizetésre nincs lehetőség!
11. Kapcsolatok
Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Konfekcionáló Gép Kft.-nek. A Konfekcionáló Gép Kft.-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.
12. Felelősségkorlátozás
A márkabolton keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Konfekcionáló Gép Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért,
ideértve, de nem kizárólagosan a
a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
az információtovábbítási késedelemből adódó,
vírusok okozta,
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
vonal, vagy rendszerhibából adódó,
a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.
A Konfekcionáló Gép Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és került felszámításra.
13. Szerzői jogok
A Konfekcionáló Gép Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Konfekcionáló Gép Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
Az imb-vadkert.hu domain név kizárólagos tulajdonosa a Konfekcionáló Gép Kft. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.
14. Érvényesség
A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.